Tomten ligger i ett kuperat landskap med mycket berg i dagen. Omgivningen är en gammal blandskog med områden av tät granskog och områden med skiftande lövträdsväxtlighet.